cerescabel:

Da Dong, Ya Se, Xiao Yu in KO3anGuo

D’aw.